จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พมจ.ตรัง และอบต.เขาวิเศษ ออกเยี่ยมบ้าน นางสาวเบญจพร เรืองหนู อายุ 44 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 107 ม.2 ต.เขาวิเศษ อ.เขาวิเศษ จ.ตรัง
ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 พร้อมสำรวจข้อมูลความต้องการในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม หมอน มุ้ง และเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง