จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลยและจิตอาสาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาด " หลักสูตร
ดูแลผู้สูงอายุ " จำนวน 10 ราย
1. น.ส.สมปอง บุญมา
2. นายประเสริฐ
3. นางใบ ชะอุ่น
4. นางบุญตา แก้วมณีวัฒน์
5. นายไล เสริฐศรี
6. นางประสงค์ เทพโสภา
7. นางตุ่น เทพโสภา
8. นางพัน บุตรประสา
9. นายคำตัน สุจิมงคล
10. นายบุญส่ง ปัญญาอินทร์
พร้อมมอบเครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ผู้สูงอายุ

จังหวัดเลย