จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และอำเภอเมืองเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ยากไร้ ราย นางสาวบัวลา ปู่สา
อยู่บ้านเลขที่ 131 หมู่ 9 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท และเครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็น
ให้แก่ผู้ป่วย รายดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย