จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และอำเภอเมืองเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยยากไร้ ราย นางบุญส่ง สุพรม
อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/7 ชุมชนนาเขิน คุ้มป่าไม้ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท และเครื่องถุงอุปโภค
บริโภค สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ผู้ป่วย รายดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย