จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และอำเภอเมืองเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยยากไร้ ราย นางก้านก่อง บัวชื่น อายุ
76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 5 ชุมชนหนองผักก้าม คุ้มวัดศรีวิชัยวนาราม ต.กุดป่อง  อ.เมืองเลย  จ.เลย  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท
และเครื่องถุงอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ผู้ป่วย รายดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย