จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้
นางปราณี สวามิภักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย
นายรังสฤษดิ์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์ บ้านเลขที่ 4 หมู่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย สำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือน อบต.อ่ายนาไลยได้สนับสนุนวัสดุ เช่น สังกะสี โดยประชาชนในพื้นที่ช่วยเหลือ
ซ่อมแซมบ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน