จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนิชรา พุทธรังษี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์
อัคคีภัย จากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินบรรเทาทุกข์ จำนวน 3,000 บาท กรณี นางคำพันธ์ สายทอง บ้านเลขที่ 27 หมู่ 6
ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ณ อบต.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ครัวเรือน

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี