จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล เลขานุการ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุทัยธานี
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวังอุทัยธานี นายอำเภอเมืองอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 10
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค
บริโภค จำนวน 1 ชุด และของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี