จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและคณะ เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากวาตภัย จำนวน 1 ราย นางมี ฤทธิผล อายุ 80 ปี ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
ให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ