จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบหมายให้นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วย นายก อบต.บางพลวง กำนัน ต.บางพลวง ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บางพลวง กำลังพลทหาร
จาก ร.2 พัน.1 รอ. นำสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสำรวย มะโนภัย และนายบรรทิศ มะโนภัย บุตรชาย ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช ที่ประสบเหตุ
วาตภัย บ้านได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 และเดินทางต่อไปยัง ม.2 ต.บางปลาร้า พร้อมกับ นายก อบต.บางปลาร้า กำนัน ต.บางปลาร้า ผญบ.
สาธารณสุขอำเภอ และ ผอ.รพ.สต.บางปลาร้า เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ นางไสว หอมสุคนธ์ อายุ 105 ปี และนางสร้อย รัตนชล อายุ 85 ปี น้องสาว และได้มอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีให้กับทั้งสองครอบครัวด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี