จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลก นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และจิตอาสาฯ ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ออกเยี่ยมบ้านเรือนและมอบ
ถุงยังชีพเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้ประสบวาตภัยซึ่งเกิดภัยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 จำนวน 66 ชุด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
อำเภอวัดโบสถ์ และออกเยี่ยมบ้านเรือนที่เสียหาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 2 ครัวเรือน

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก