จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลก นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอในพื้นที่ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และจิตอาสาฯ จังหวัดพิษณุโลก ได้นำเครื่องอุปโภค – บริโภค (ถุงธารน้ำใจ)
จำนวน 574 ชุด มอบให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 - 22 เมษายน 2562 ดังนี้
1.อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 175 ชุด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านคลอง
2.อำเภอบางระกำ จำนวน 153 ชุด ณ เทศบาลตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
พร้อมกันนี้ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายอำเภอจัดทำพิธีมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงธารน้ำใจ) ให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่ อื่นๆอีก 7 อำเภอ จำนวน 246 ชุด

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก