จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30 - 11.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอวังสามหมอ
จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.นายแสวง แก้วศรีโท บ้านเลขที่ 96 หมู่ 12 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น
2.นายสมร ภูทำมา บ้านเลขที่ 43 หมู่ 12 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วน เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ได้มอบถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี