จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวัันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคี
ภัยรายนายพรมศร อำไพโชติ อยู่บ้านเลขที่ 11/6 หมู่ที่ 6 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยบ้านและโครงหลังคามีความเสียหายจาก
ไฟไหม้ทั้งหมด ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2 ชุด เพื่อเป็นการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี