จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบเหตุ อัคคีภัย ณ ตำบลโสกแสงอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ราย
กรณี นายราตรี แสนพล บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ จำนวน
5000 บาท พร้อมชุดอุปโภค-บริโภค

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี