จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบเหตุ อัคคีภัย ณ ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ราย
กรณีนายทองปัน พิพัฒน์ บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 5 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ จำนวน
5000 บาท พร้อมชุดอุปโภคบริโภค

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี