จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1) นายถวิล สุขเกษม ณ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีผู้พักอาศัย จำนวน 4 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
2) นายณัฐวุฒิ สุขเกษม ณ บ้านเลขที่ 82/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีผู้พักอาศัย จำนวน 2 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต โดยมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ รายละ 1 ชุด รวม 2 ชุด

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี