จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562เวลา 13:30 - 14.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี , สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี , นายอำเภอกุมภวาปี , เทศบาลตำบลพันดอน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
ที่อำเภอกุมภวาปี จำนวน 6 รายได้แก่
1.นางสาวอัญญารัตน์ วชิรเมธากร บ้านเลขที่ 207 หมู่ 15 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น
2.นางสาวมีนตรา ธาดาศุภากร บ้านเลขที่ 205 หมู่ 15 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น
3.นางสาวนิรชา ธาดาศุภากร บ้านเลขที่ 206 หมู่ 15 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น
4.นายศิริชัย ตั้งตระกูล บ้านเลขที่ 199 หมู่ 15 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น
5.นายรัฐคุณ เอื้อวงศ์กูล บ้านเลขที่ 202 หมู่ 15 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น
6.นายประดิษฐ์ แย้มกลิ่น บ้านเลขที่ 627 หมู่ 15 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี