จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่า
กาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเงินมอบผู้ประสบอัคคีภัยรายนายธรรมศักดิ์ บัญชีสิงห์ เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครศรีธรรมราช