จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลังของนางสาวนางสาวสมปอง อภัยศิลา
ณ บ้านเลขที่ 153/4 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี