จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลังของนางสาวอรสา วรพิมพ์รัตน์ ได้รับความ
เสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 173/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ
จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี