จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านบางส่วนของนางสาวณิชกานต์ พ่อค้า
ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบ ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี