จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย ได้แก่บ้านของ นางพิน บัวช่วย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 71/2
หมู่ที่ 9 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท
และถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง