จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางชื่น พิษอาดูล อายุ 71 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 28 ม.8 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
2.นางเพียง อาดมูลลา อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 3 ม.8 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ยากไร้ และพิการ จำนวนเงินครัวเรือนละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค
จำนวนละ 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์