จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านบางส่วน ของนางสาวศิริพร ลาทาทอง ณ บ้านเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี