จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว ดังนี้
1. นายสกล พรมชาติ อาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2. นายสมพร สมสมัย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 34/18 หมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
3. นายชัยมงคล อุ่นจันทร์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 34/23 หมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โดยมอบถุงยังชีพ ครอบครัวละ 1 ชุด รวม 1 ชุด เงินช่วยเหลือ ครอบครัวละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี