จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย นางสุดใจ ชื่นกลิ่น ณ หมู่ที่ 7 บ้านหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจ
ในเบื้องต้น

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ