จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 - 16.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมืองอุดรธานี
จำนวน 2 รายได้แก่ 1.นายณรงค์ วิเศษศรี บ้านเลขที่ 213 หมู่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพ , ผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด พร้อมหม้อหุงข้าวจำนวน 1 เครื่อง เป็นการช่วยเหลือ
และให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น 2.นางสมัย รุณราศรี บ้านเลขที่ 254 หมู่ 3 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความ
เสียหายบางส่วน เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ , ผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด พร้อมหม้อหุงข้าวจำนวน 1 เครื่อง
เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี