จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 - 14.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอกุดจับ
ที่บ้านนางบัวฮอง ขานเกตุ บ้านเลขที่ 110 หมู่ 2 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วน เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ , ผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด พร้อมหม้อหุงข้าวจำนวน 1 เครื่อง เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี