กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกเยี่ยมบ้านประชาชนที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสีย 1 หลัง ณ บ้านเลขที่ 113 ม.4 ต.ธารน้ำทิพย์ และได้มอบเงิน
เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง