จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 62 เวลา 11.00 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย จ.ตาก ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13
และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ออกพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านจำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. นายวัชรินทร์ จันลาน บ้านเลขที่ 171/1 ม.2 ต.ท่าสายลวดอ.แม่สอด
2.น.ส.ศรีพลอย จันลาน บ้านเลขที่ 9849/3 ม.2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด (บ้านโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ ทต.ท่าสายลวด) โดยมอบเงินหลังละ
5,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก