กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเรวดี วิถี  นายกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ  สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ ปลัดอำเภอ
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ป้องกัน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชียงหวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเชียงหวาง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย จากพายุเมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 17 หลัง ในพื้นที่หมู่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 20  ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง จังหวัดอุดรธานี

กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ
กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ
กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ
กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ
กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ