จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางดรุณี ยาฟอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี , นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 4 รายได้แก่
1.นางณัชชา โชตะศรีพล บ้านเลขที่ 429 หมู่ 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพ พร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น
2.นายธาดา นาชาว บ้านเลขที่ 140 หมู่ 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพ พร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น
3.นางสาวจำปา วันละหล้า บ้านเลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท ถุงยังชีพ พร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น
4.นางศิริวัล ลือพันธ์ บ้านเลขที่ 708 หมู่ 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท ถุงยังชีพ พร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยเบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี