จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นางรัชนก อรรคบุตร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยา นายอำเภอภูสิงห์ และคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบเงิน ถุงยังชีพ ผ้าห่ม มุ้ง
เสื่อน้ำมันและชุดเครื่องครัว ให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ราย และผู้ยากไร้จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอ ภูสิงห์ ดังนี้
1.ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหาย ราย นายสัก ผลแก้ว บ้านเลขที่ 12 ม.6 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
2.ราษฎรผู้ยากไร้ ราย น.ส.สงวน สุระ บ้านเลขที่ 64 ม.7 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
3.ราษฎรผู้ยากไร้ ราย นางบาง คุณแขวน บ้านเลขที่ 24 ม.2 ต. ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้พิจารณาสนับสนุน
งบประมาณจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ให้กับ นางสาวสงวน สุระ
ราษฎรผู้ยากไร้ ทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ