จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.น่าน
และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับ นายณรงค์ อินโส  หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร
หมู่ 4 หมู่ 5 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา โดยมีราษฎรประสบวาตภัย จำนวน 31 ครอบครัว ณ หอประชุมบ้านชื่น ตำบลทุ่งศรีทอง พร้อมมอบถุงยังชีพ
ให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 31 ชุด และ สนง. ปภ.จ.น่านมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็น จำนวน 31 ชุด ในการนี้ อบต.ทุ่งศรีทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา
และประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย ให้กลับสู่สภาพเดิม เรียบร้อยแล้ว

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน