จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมบ้าน นายยอด ชุมแก้ว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50/1 ม.9 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พร้อมสำรวจข้อมูลความต้องการในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุด
ธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 3000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง