จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ
องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นอำเภอเมืองตาก
จำนวน 347 ชุด โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประจำจังหวัดตาก และเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการการอำเภอเมือง จังหวัดตาก ภายหลังเส็จสิ้นพิธี
การองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยม และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนซึ่งเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมพิธีได้ร่วม 3 ราย

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก