จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ -ราย น.ส.สาวิตรี ยาวรัมย์ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลสะแก
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ และถุงยังชีพ

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์