จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมกรรมเหล่ากาชาดฯ - นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดและคณกรรมการกิ่งกาชาดฯ
ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.น.ส.จันทรา โพธิกุดไสย อายุ 71 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน มีบุตรชายเป็นพิการ บ้านเลขที่ 15 ม.2 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
2.น.ส.วิจิตร บุรีรัตน์ อายุ 75 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 64 ม.8 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ยากไร้ และพิการ จำนวนเงินครัวเรือนละ 1,000.- บาท พร้อมเครื่องอุปโภค
บริโภค จำนวนละ 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์