จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยียน
มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ต. ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จำนวน 110 ครัวเรือน
ในการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองศรีสะเกษ สนง.ปภ.ศก. และอปท.ในพื้นที่ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามอบความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ