จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง/ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานฯ(ชุดเครื่องครัว)และเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
แก่ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และนางนุชกานต์ รามณีย์,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์(ชุดเครื่องครัว)จำนวน 1 ราย ได้แก่
นายวุฒิพงศ์ นวลสนอง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 4 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงโดย นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด
และรักษาการณ์ชั่วคราวในตำแหน่งปลัดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ผู้นำท้องถิ่น
กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีรับมอบถุงพระราชทานฯ ดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 4 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง โดย เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง