จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  ได้มอบหมายให้
นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ของนางธวัลรัตน์ ชูช่วย ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี