จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ของนายจินดา วัฒนากูล ณ บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 8 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี