จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค่าย จำนวน 86 ครัวเรือน และถวายเงินสมทบการซ่อมแซม
ศาลาการเปรียญวัดบ้านค่าย ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัยในคราวเดียวกัน

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ