จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่
เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัยรายนายสมบัติ วาดเงิน อยู่บ้านเช่าเลขที่ 634/6 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยบ้านเช่า
มีความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด และนายสมบัติฯ ได้รับบาดเจ็บไฟคลอกขา ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท
เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี