จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัยจำนวน 2 ราย คือ
1.นายไพรัตน์ อนุพันธ์ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 6 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี บ้านมีความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา จำนวน 1,000 บาท
ให้แก่ ด.ญ.รัตนาภรณ์ อนุพันธ์ (บุตรของนายไพรัตน์) เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
2.นายเสาร์ แสงไพบูรณ์ บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ที่ 19 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี บ้านเสียหายบางส่วน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 1,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี