จังหวัดยะลา

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดย ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาววิชชุตา แก้วศิริ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
ร่วมกับนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เยี่ยม ครอบครัวนายอาเเซ นิเซ็ง บ้านเลขที่ 71 ม.4  ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื่นที่อำเภอบันนังสตา เหตุเกิด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. บริเวณที่เกิดเหตุหน้าโรงเรียน
บ้านเจาะปันตัง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เบื่องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 5,000 บาท แชะมอบชุดธารน้ำใจ
จำนวน 1 ชุด ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา