จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา  มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมือง จิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่ ม.1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)  ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เบื่องต้น
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา