จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ
ผู้ประสบวาตภัย พร้อมด้วย รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13
จังหวัดตาก ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
จำนวน 257 ราย ณ โรงเรียนบ้านบ่อไม้หว้า อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตากให้การต้อนรับ
และกล่าวรายงาน

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก