จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
พร้อมด้วย นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน รองนายกเหล่ากาชาด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ
นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา ออกเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบวาตภัยตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา ณ หอประชุมบ้านบุญเรือง
ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 17.00 น ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน พายุพัดบ้านเรือนราษฏรเสียหาย
จำนวน 50 หลังคาเรือน คณะฯ ได้มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้ประสบภัย จำนวน 50 ชุด สำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือนเสียหาย องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไหล่น่าน สมาชิก อส. อ.เวียงสา เจ้าหน้าที่ทหาร จาก มทบ.38 จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัย
ให้อยู่ในสภาพปกติ

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน